สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * สีแดง
1. ข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป
ชื่อสถานประกอบการ :
สถานที่ตั้ง :
ที่อยู่ :
ชื่อเจ้าของร้าน :
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์ผู้ติดต่อ :
อีเมล :
วิชาชีพ :
เลขใบประกอบวิชาชีพ :
คุณรู้จักร้านนี้จากที่ใด :
2. หลักฐานการสมัคร
บัตรประชาชนเจ้าของกิจการ :
*อนุญาต อัพโหลดไฟล์ นามสกุล .pdf และ .jpg เท่านั้น
ใบประกอบโรคศิลป์ :
*อนุญาต อัพโหลดไฟล์ นามสกุล .pdf และ .jpg เท่านั้น
ใบอนุญาตขายยา :
*อนุญาต อัพโหลดไฟล์ นามสกุล .pdf และ .jpg เท่านั้น
ใบทะเบียนพาณิชย์ :
*อนุญาต อัพโหลดไฟล์ นามสกุล .pdf และ .jpg เท่านั้น